Radom Obywatelski

kp

publikacja 06.03.2013 11:06

Konkurs jest pomysłem nowym, ale czerpiącym z dotychczasowych praktyk samorządu w dziedzinie nagradzania za ważne i cenne inicjatywy i postawy społeczne.

Zgłoszenia można składać w sekretariacie Prezydenta Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 Zgłoszenia można składać w sekretariacie Prezydenta Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30
Krystyna Piotrowska/GN

Prezydent Miasta Radomia ogłasza konkurs pt. „Radom Obywatelski”.

Konkurs rozstrzygany będzie w trzech kategoriach. W ramach kategorii „Dobre Praktyki” promowane będą najlepsze przedsięwzięcia z zakresu usług świadczonych na rzecz mieszkańców Radomia przez organizacje pozarządowe. Celem projektu jest wyłonienie spośród zgłoszonych NGO najlepszych podmiotów III sektora realizujących przedsięwzięcia nowatorskie i oryginalne, odpowiadające oczekiwaniom i potrzebom mieszkańców miasta.

W konkursie wyłoniony zostanie laureat oraz przyznane zostaną dwa wyróżnienia. Nagrodą główną w konkursie jest laptop, organizacjom wyróżnionym w konkursie wręczone zostaną aparaty fotograficzne.

Konkurs „Dobre Praktyki” organizowany jest w naszym mieście po raz siódmy. Do konkursu mogą przystąpić organizacje pozarządowe, które zrealizowały zgłaszany do konkurs projekt.

W ramach Kategorii „Dobroczyńca Roku” (dla osoby fizycznej) nagrodzone zostanie społeczne zaangażowanie osób, które wspierają działalność organizacji pozarządowych, są ich członkami lub wolontariuszami, jak również osób, które same realizowały inicjatywy na rzecz lokalnej społeczności. Konkurs organizowany jest w naszym mieście po raz drugi.

W ramach Kategorii„Darczyńca Roku” (dla osoby prawnej) nagrodzone zostaną zgłoszone do konkursu firmy, przedsiębiorstwa itp., które w swojej codziennej działalności nie zapominają o najbardziej potrzebujących miasta i wspierają swoją obywatelską postawą organizacje pozarządowe, a także zwykłych mieszkańców. Konkurs organizowany jest w naszym mieście po raz pierwszy.

Kategorie konkursowe „Dobroczyńca Roku” i „Darczyńca Roku” mają znaczenie prestiżowe, laureaci zostaną nagrodzeni statuetkami i dyplomami.

Wyboru laureatów dokona Kapituła Konkursu, której posiedzenie zaplanowane jest w pierwszej połowie kwietnia.

Najciekawsze projekty i inicjatywy zostaną zaprezentowane w lokalnych mediach oraz na stronie internetowej miasta www.radom.pl. Informacje dotyczące rozstrzygnięcia konkursu będą podane do publicznej wiadomości w trakcie gali podsumowującej konkurs „Radom Obywatelski”. Uroczystość odbędzie się w Sali Kameralnej im. Marii Fołtyn w Zespole Szkół Muzycznych im. O. Kolberga w Radomiu 17 kwietnia o 13.00.

Zgłoszenia w wersji papierowej oraz elektronicznej organizacje i inne podmioty pozarządowe mogą składać na załączonym formularzu zgłoszeniowym do 29 marca na adres: Sekretariat Prezydenta Miasta Radomia, Urząd Miejski w Radomiu, 26-600 Radom, ul. J. Kilińskiego 30 z dopiskiem: Konkurs „Radom Obywatelski”.

Każdy zgłoszony projekt zostanie przedstawiony mieszkańcom miasta (poprzez stronę miasta Radomia oraz lokalne media), dlatego warto załączyć zdjęcie, ewentualnie logo organizacji i przesłać je wraz z formularzem zgłoszeniowym na podany adres mailowy.

Powyższe informacje oraz formularze zgłoszeniowe na: http://www.radom.pl/page/4,aktualnosci.html?id=4333

Patronat honorowy nad konkursem objął bp Henryk Tomasik.

"Gość Niedzielny" jest patronem medialnym konkursu.