Nowy numer 44/2020 Archiwum

Jak będzie z religią w radomskich przedszkolach

Wydział katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej uważa, że w tej kwestii powinny być respektowane ustalenia Konkordatu.

Podczas konferencji prasowej wiceprezydent Ryszard Fałek zapoznał dziennikarzy z listem, jaki wystosował do dyrektorów przedszkoli, dotyczącym zajęć religii w ich placówkach. „W związku z napływającymi sygnałami od rodziców wychowanków przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia na temat niepokojącego zjawiska zmian organizacji zajęć religii w przedszkolach. Chodzi o przesuniecie godzin realizacji zajęć przedmiotowych na późniejsze godziny, spowodowanych pokontrolnymi zaleceniami organu sprawującego nadzór pedagogiczny, proszę o przesłanie informacji, czy w państwa placówce zaistniała powyższa sytuacja”.

Jak wyjaśniał R. Fałek, dziś religia odbywa się w trakcie podstawy programowej. Przedszkola pracują dziesięć godzin. Pięć godzin, to podstawa programowa – bezpłatna. Pozostałe pięć godzin są odpłatne. Do tej pory religia odbywała się w ramach zajęć bezpłatnych. Są zalecenia wizytatorów Kuratorium Oświaty w niektórych placówkach, którzy twierdzą, że trzeba wyrugować religię z podstawy programowej – albo do zajęć odpłatnych, albo po godzinach pracy przedszkola. Stąd list z pytaniem do dyrektorów.

Następnie wiceprezydent  zapoznał zebranych z dokumentami, które dają jednoznaczną odpowiedz na ten temat.

Jak wyjaśnia za pośrednictwem mediów dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Radomiu Dorota Sokołowska, takie zalecenie dotyczyło jednego przedszkola. Zgodnie z obowiązującymi zapisami prawa, za lekcje katechezy się nie płaci. Natomiast czas przeznaczony na realizację podstawy programowej to 5 godzin dziennie. Religii nie ma w wykazie zajęć podstawy programowej, nie jest obowiązkowa. To oznacza, że jeśli lekcje religii (w przedszkolu trwają one 15 lub 30 minut) odbywają się w czasie owych pięciu godzin podstawy programowej, to należy czas realizacji podstawy programowej wydłużyć o czas trwania katechezy. Zgodnie bowiem z przepisami przedszkole ma obowiązek zapewnić dzieciom bezpłatną opiekę przez pięć godzin.

Wiceprezydent Ryszard Fałek tak  odpowiedział na wypowiedź dyrektor  Doroty Sokołowskiej:

Radom, 19.02.2014

W nawiązaniu do wypowiedzi w mediach Pani Doroty Sokołowskiej, Dyrektora Kuratorium Oświaty Delegatura w Radomiu, na temat Jej stanowiska w sprawie zasad organizowania i prowadzenia zajęć religii w przedszkolach informuję, iż nie zgadzam się z taką interpretacją przepisów.

Powyższą kwestię reguluje przepis § 1 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. z 1992 r. nr 36 poz. 155 z późn. zm.) w następującym brzmieniu „W publicznych przedszkolach organizuje się, w ramach planu zajęć przedszkolnych, naukę religii na życzenie rodziców".

Przytoczony zapis nie daje podstaw do przyjęcia zasady, że zajęcia z religii należy umieszczać wyłącznie przed lub po zajęciach wynikających z realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Świadczy o tym również stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 2 lutego 2012 r., dotyczące bezpłatnego nauczania religii w przedszkolach oraz treść pisma Ministra Edukacji Narodowej do Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski z dnia 20 września 2011 r., w którym Pani Krystyna Szumilas napisała: „Uznając prawo rodziców do religijnego wychowania dzieci oraz zasadę tolerancji Państwo zagwarantowało w art. 12 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisanego w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r. (Dz U z 1998 r. Nr 51, poz. 318) szkoły publiczne podstawowe ponadpodstawowe oraz przedszkola prowadzone przez organy administracji państwowej i samorządowej organizują, zgodnie z wolą zainteresowanych, naukę religii w ramach planu zajęć szkolnych przedszkolnych.

Prawo rodziców do zapewnienia ich dzieciom wychowania religijnego zgodnego z ich przekonaniami jest zagwarantowane również przepisami art. 53 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i nie zależy od formy organizacyjnej, w jakiej jest realizowane wychowanie przedszkolne.

Zajęcia z religii, podobnie jak zajęcia realizowane w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego, mają charakter dydaktyczno-wychowawczy, co wynika
z odrębnych regulacji prawnych. (…) Nauka religii powinna odbywać się w ramach czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę, ustalonego przez organ prowadzący przedszkole zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.”

Mając powyższe na uwadze oraz uwzględniając zapis § 1 ust. 1 Uchwały Nr 497/2013 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 25 lutego 2013 r. w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia stanowiący, iż „Publiczne przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, zwane dalej „przedszkolami”, zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w wymiarze 5 godzin dziennie”, propozycja Pani Dyrektor Sokołowskiej, aby „(…) wydłużyć o te 15, czy 30 minut zajęcia wynikające z podstawy programowej (…)” świadczy o nieznajomości prawa miejscowego.


 

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Wyraź swoją opinię

napisz do redakcji:

gosc@gosc.pl

podziel się

Polecane filmy

Zapisane na później

Pobieranie listy

Reklama